1. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej otrzymają dostęp do dziennika elektronicznego firmy VULCAN, po podaniu wychowawcy adresu e-mailowego.
2. Do chwili całkowitego zastąpienia dokumentacji "papierowej" wersją elektroniczną, informacje tutaj zawarte, mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny, ułatwiający monitorowanie postępów dziecka w nauce.
3. Regularne logowanie rodziców nie zastępuje dotychczasowych kontaktów ze szkołą, czy obecności na wywiadówkach.
4. Oceny i inne informacje w dzienniku internetowym mogą pojawiać się z pewnym opóźnieniem względem wpisów w dzienniku lekcyjnym. Powstałe, ewentualne rozbieżności, nie mogą być przyczyną jakichkolwiek roszczeń ze strony uczniów i ich rodziców, a rozstrzygane będą wyłącznie na podstawie dziennika lekcyjnego, który stanowi podstawową dokumentację szkolną.
5. Podczas logowania, zwłaszcza w miejscach publicznych, takich jak biblioteka szkolna, pracownia komputerowa, kafejka internetowa, itp., nie należy zaznaczać opcji zapamiętywania haseł w przeglądarce internetowej, a przed odejściem od komputera należy koniecznie wylogować się. Szkoła nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne skutki udostępnienia loginów osobom nieuprawnionym.
5. Logując się, należy dokładnie wpisać swój login i hasło. Podczas korzystania z klawiatury numerycznej, należy upewnić się, czy jest włączony klawisz <Num Lock>.

Regulamin wchodzi w życie z dniem  19 listopada 2014r.

 1. W pracowni języka angielskiego (sali 212) znajdują się 24 stanowiska uczniów wyposażonych w słuchawki z mikrofonami, stanowisko nauczyciela z blatem obsługującym stanowiska uczniów, komputerem i monitorem, drukarką oraz magnetofonem, tablica interaktywna i biała tablica.
 2. Każda klasa lub grupa przed rozpoczęciem zajęć ustawia się parami wzdłuż ściany w kierunku sali 208.
 3. Salę otwiera nauczyciel prowadzący lekcję.
 4. Uczniowie zajmują swoje stanowiska wyznaczone wcześniej przez nauczyciela.
 5. Z tablicy interaktywnej uczniowie korzystają pod opieką nauczyciela uczącego wykonując na niej jego polecenia. Po zakończeniu ćwiczenia na tablicy interaktywnej należy umieścić pisaki elektroniczne w przeznaczonej dla nich osłonie.
 6. Słuchawki wykorzystywane są do realizacji ćwiczeń ze słuchu na polecenie nauczyciela.
 7. Uczniom nie wolno używać słuchawek bez wyraźnego zezwolenia nauczyciela.
 8. Uczniowie mający problem z odbiorem dźwięku przez słuchawki zgłaszają problem nauczycielowi.
 9. Jakiekolwiek usterki w słuchawkach należy zgłosić nauczycielowi uczącemu, który przekazuje informację opiekunowi sali.
 10. Po zakończeniu ćwiczenia słuchawki należy zawiesić na odpowiednim dla nich haczyku znajdującemu się na tylnej lub bocznej obudowie ławki ucznia.
 11. Do tablicy interaktywnej należy używać tylko pisaków do niej przeznaczonych.
 12. Na białej tablicy należy pisać tylko pisakami przeznaczonymi do tego typu tablic.
 13. Po zakończonej lekcji tablica biała pozostaje czysta, przygotowana do następnej lekcji.
 14. Każdy uczeń dba o swoje stanowisko pracy pozostawiając po sobie porządek oraz czystą ławkę i zasunięte krzesło.
 15. Po zakończonej lekcji klasa lub grupa ustawia się przed drzwiami i na polecenie nauczyciela opuszcza pracownię.
 16. Nauczyciel wyłącza komputer, projektor oraz wszystkie urządzenia znajdujące się w pracowni.
 17. Zabrania się dotykania komputera, wtyczki zasilającej tablicę interaktywną oraz innego sprzętu elektrycznego znajdującego się w sali.

Załącznik nr 1 do statutu
REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNYCH
Szkoły Podstawowej nr1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r Nr 135, poz. 1516 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( Dz. U. z 1997 r. Nr 57 poz. 35S)oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny warunków publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ((Dz. U. z 2003r Nr 6, poz. 69), ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach.

 

Rozdział I. Postanowienia wstępne

1. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny mieć na celu w szczególności:
a. poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
b. poznawanie kultury i języka innych państw,
c. poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego,
d. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
e. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
f. podnoszeniu kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
g. poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
h. upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku,
i. przeciwdziałanie patologii społecznej,
j. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

2. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach
a.  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b. zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy:
a. wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
b. wycieczki krajoznawczo- turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych
- zwane dalej „wycieczkami”,
c. imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak biwaki, konkursy, turnieje,
d. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
e. imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne
- zwane dalej „imprezami”.

4. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz, w przypadku wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych.
5. Wycieczki i imprezy turystyczno - krajoznawcze powinny być organizowane w miarę możliwości w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

Rozdział II. Organizacja wycieczek

1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
2. Zgodą na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły.
3. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
a. ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
b. jest instruktorem harcerskim,
c. posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

4. Kierownikiem obozu wędrownego, może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w pkt. 3C  powyżej.
5. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, może być osoba posiadająca uprawnienia wymienione w pkt 3c bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
6. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.
7. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.
8. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora lub upoważnionego wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych.
9. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
10. Dokumentacja wycieczki (imprezy) zawiera:
a. kartę wycieczki z jej harmonogramem i preliminarzem (w dwóch egzemplarzach),
b. listę uczestników (w dwóch egzemplarzach),
c. pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych,
d. regulamin wycieczki,
e. rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu wycieczki).

11. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.
12. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
13. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości.
14. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywały.
15. Organizację oraz program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
16. Kierownik wycieczki sprawdza przeciwwskazania zdrowotne, do udziału uczniów w zajęciach terenowych na podstawie wywiadu z higienistką i rodzicami.
17. Udział uczniów niepełnoletnich  w wycieczkach, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć, o których mowa w rozdz. I pkt. 2, oraz imprezach, wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.
18. Zgodę na wycieczki i imprezy zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

Rozdział III. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
2. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.
3. Na wycieczce organizowanej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów.
4. Na wycieczce udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.
5. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000m n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy górscy.
6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.
7. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.
8. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
9. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
10. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.
11. Dyrektor szkoły informuje uczestników wycieczek i imprez o możliwości ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
12. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. Należy powiadomić rodziców, pogotowie ratunkowe, policję i dyrektora szkoły.
13. W przypadku, gdy uczestnik wycieczki (imprezy) musi zostać zabrany przez pogotowie ratunkowe kierownik wycieczki wyznacza opiekuna, który będzie towarzyszył uczniowi w karetce.
14. Uczestnik wycieczki ma możliwość korzystania z własnego telefonu komórkowego. W razie uszkodzenia urządzenia odpowiedzialność ponosi właściciel telefonu. Kierownik wycieczki (imprezy) ustala szczegółowe zasady korzystania z telefonu komórkowego podczas wyjazdów kilkudniowych, w porozumieniu z rodzicami.
15. Na wycieczce nie wolno podawać uczniom żadnych leków, z wyjątkiem środków opatrunkowych.
16. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie wycieczki miejscu.

 

Rozdział IV. Obowiązki kierownika wycieczki.

1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.
2. Sprawdzenie przeciwwskazań zdrowotnych do udziału uczniów w wycieczce na podstawie wywiadu z higienistką i rodzicami.    • v
3. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej terminowe rozliczenie.
4. Opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim  wszystkich jej uczestników.
5. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie.
6. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania.
7. Określenie zadań opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy.
8. Nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
9. Posiadanie nr. telefonów służb ratowniczych GOPR, JOPR.
10. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.
11. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.
12. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy.
13. Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.
14. Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego.
15. W czasie trwania wycieczki obowiązuje zakaz picia alkoholu i zażywania narkotyków.
Rozdział V. Obowiązki opiekuna.
1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami.
2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy.
3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4.  Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
6. W czasie trwania wycieczki obowiązuje zakaz picia alkoholu i zażywania narkotyków.

 

Rozdział VI. Obowiązki uczestników wycieczki

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce.
2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.
5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
7. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego", a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
11. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna.
12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.

 

Rozdział VII. Organizacja wycieczek autokarowych

1. Liczebność grupy powinna być dostosowana do możliwości technicznych autokaru/ liczby miejsc.
2. Każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę 20 uczniów.
3. Prowadzący wycieczkę powinien zająć miejsce obok kierowcy.
4. Miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe.
5. Przejścia w autokarze muszą być wolne od bagaży.
6. Należy unikać chodzenia w autokarze w czasie jazdy, nie wolno hałasować i zaśmiecać pojazdu.
7. Osoby z dolegliwościami lokomocyjnymi powinny zając miejsce w środkowej części autokaru ( najmniejsze wstrząsy ).
8. Na l-2h należy zarządzać 5-10 minutowe przerwy relaksowe. Przy jeździe kilkugodzinnej przewidzieć 1-2 przerwy 20-30 minutowe.
9. Kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz poświadczenie sprawności technicznej (wskazane jest wezwanie policji do kontroli technicznej pojazdu).
10. Kierowca może jechać maksimum 8 godzin.
11. Autokar musi być oznakowany- przewóz dzieci.
12. Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci.
13. Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

 

Rozdział VIII. Organizacja wycieczek pieszych

1. W czasie marszu na początku grupy idzie kierownik oraz najmniej sprawni uczestnicy, grupę zamyka opiekun.
2. Grupa powinna iść w szyku zorganizowanym, przy przejściu przez miasto, osiedle, lub gdy chcemy nadać szybsze tempo marszu.
3. Nie wolno dopuszczać do tworzenia się większych przerw w kolumnie.
4. Nie wolno nikomu oddalać się od grupy bez informowania kierownika.
5. Nigdy nie wysyła się uczestnika z poleceniem załatwienia jakiejś sprawy, ani też nie zostawia się samego na szlaku. W razie wypadku z poszkodowanym pozostaje osoba dorosła (opiekun).
6. W mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem lewą stroną drogi pojedynczo ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu. Starsze dzieci tworzą 2,3,4 osobowe kolumny prawą stroną.
7. Pierwszy kilometr na każdym etapie wędrówki przechodzimy wolno, pierwszą przerwę organizujemy po 20 minutach marszu, następne przerwy po każdych 40-60 minutach. Po pokonaniu połowy trasy robi się dłuższą przerwy. Ostatni kilometr marszu znów przechodzimy wolno.
8. Przed południem powinno pokonać się większą część trasy.
9. Uczestnicy posiadają odpowiedni ubiór, a szczególnie buty odpowiednie do warunków atmosferycznych.
10. W lesie poruszamy się po znakowanych szlakach ( na terenie parków narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach), opiekunowie zwracają uwagę na przestrzeganie zasad zachowania np. nie śmiecenie.
11. Nie ruszamy na szlaki okresowo zamknięte przez władze administracyjne, leśne, sanitarne.
12. W dni upalne unikać wędrówek.
13. Zimą wędrujemy zawsze przetartymi szlakami i tylko wtedy, gdy dzień jest pogodny, a temperatura nie niższa jak -6°C. Tempo marszu jest wolniejsze niż latem.
14. Opiekun powinien posiadać mapę, dobrze gdyby znał teren.
15. Przed wyjściem spod szkoły uczestnicy są poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie.
16. Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

 

Rozdział IX. Organizacja wycieczek górskich

1. Opiekun ma przydzieloną grupę 10 osób.
2. Plan wycieczki powinien uwzględniać trasę stosowną do pory roku(długość dnia), prognozę pogody, możliwość zmiany trasy- drogi zejścia z gór.
3. Na początku i na końcu kolumny idzie osoba dorosła.
4. Uczestnicy wycieczki ustawieni są w ten sposób, że na początku idą osoby słabe kondycyjnie.
5. Wybierając się w góry należy zostawić w miejscu zamieszkania informację na temat trasy wycieczki i terminie powrotu. Na szlaku w schroniskach zapisać dokładną datę i trasę jaką ma się przebyć.
6. Na terenach górskich, leżących na obszarze parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej lOOOm n.p.m. konieczna jest obecność przewodnika górskiego.
7. Uczestnicy wyposażeni są w odpowiedni ubiór( turystyczne buty, zapasowe skarpetki, odzież chroniącą przed zimnem, wiatrem, i deszczem, czapkę a niekiedy rękawiczki, telefon komórkowy gwizdek, latarkę).
8. Wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po oznakowanych szlakach.
9. Nie należy schodzić ze szlaku.    
10. W razie pogorszenia się pogody należy skrócić lub przerwać wędrówkę.
11. W razie zabłądzenia należy zawsze iść ścieżką prowadzącą w dół do doliny lub z biegiem spływających strumieni.
12. W trakcie marszu kierownik wydaje komunikaty o przewidywanych niebezpieczeństwach np. uwaga ślisko, ruchomy grunt.
Trudność szlaków turystycznych:
- łatwy - różnica wysokości 500m, długość trasy max =12km
- średnio trudny - do wys. lOOOm n.p.m., różnica wysokości 700m, max =16km
- trudny - powyżej lOOOm n.p.m., różnica wysokości 800-1 OOOm, max = 18km
Dzienne normy marszu:
- wiek 14-16 lat: 3 h/początkujący, 4-4,5h/średnio zaawansowani, 5h/zaawansowani

 

Rozdział X. Wycieczki zagraniczne

I. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki  zagranicznej ma na celu w szczególności:
a.  rozwijanie umiejętności posługiwanie się językiem obcym nauczanym w szkole
b. poznawanie kultury innych państw
c.  poznawanie zabytków kultury i historii innych krajów

2. Wyjazdy zagraniczne mogą mieć formę:
a. warsztatów językowych mających na celu rozwijanie umiejętności językowych oraz wiedzy kulturowej kraju docelowego imprezy
b. wycieczek turystycznych, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych
3. Zgodę na zorganizowanie wyjazdów zagranicznych wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Zawiadomienie to zawiera w szczególności:
a.  nazwę kraju,
b. czas pobytu,
c. program pobytu,
d. imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
e. listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
4. Organizatorzy turystyki organizujący imprezy turystyczne za granicą mają obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
5. Uczestnicy zobowiązani są do:
1) bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP
2) kulturalnego zachowania się
3) wykonywania pleceń kierownika i opiekunów oraz przewodnika bądź pilota wycieczki
4)przestrzegania regulaminów:
a) środka transportu
b) miejsc pobytu
c) regulaminu imprezy
5) nie oddalania się od wycieczki i aktualnego miejsca pobytu
6) zakazu spożywania napojów alkoholowych
7) posiadania ważnej legitymacji oraz dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
6. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.


Rozdział XI. Postanowienia końcowe

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez dyrektora. Listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
3. Ramowy regulamin wycieczki określony rozdziałem VI lub jego rozszerzenie podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki.
4. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie zgodę dyżurującego wicedyrektora. Wyjście należy odnotować w karcie wyjść znajdującej się w pokoju nauczycielskim oraz w dzienniku lekcyjnym.
5. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:
a. z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub lub imprezie,
b. ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
c. ze środków wypracowanych przez uczniów,
d. ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.
6. Ustalenia punktu 4 nie dotyczą lekcji wychowania fizycznego.
7. W sprawach nieuregulowanych w mniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.

1. Uczniowie przebywają w pracowni zajęć technicznych wyłącznie w obecności nauczyciela.

2. Uczniowie pracują według wskazań nauczyciela i zgodnie z przepisami BHP omówionymi w toku zajęć.

3. Podczas trwania zajęć uczniowie zachowują spokój i nie przeszkadzają sobie w pracy.

4. Uczniowie dbają o czystość, ład i porządek na stanowiskach pracy podczas zajęć i po ich zakończeniu.

5. Każde nowe narzędzie może być użyte po uprzednim instruktażu ze strony nauczyciela.

6. Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.

7. Narzędzi, sprzętów i materiałów należy używać zgodnie z ich  przeznaczeniem. Do poszczególnych rodzajów obróbki należy stosować odpowiednie narzędzia.

8. Każde uszkodzenie narzędzia lub sprzętu należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi.

9. O każdym wypadku lub niebezpieczeństwie należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela.

Rozdział I
KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1.  
Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Regulamin pracowni informatycznej

1. Nie blokuj korytarza przed wejściem do pracowni.

2. Po wejściu do pracowni sprawdź, czy na stanowisku przy którym będziesz pracować, wszystkie urządzenia są na swoim miejscu i nie są widoczne uszkodzenia oraz czy sprzęt funkcjonuje poprawnie.

3. Nie wkładaj prywatnych nośników do napędów.

4. Nie instaluj i nic nie zapisuj bez wyraźnego polecenia.

5. Nie jedz i nie pij przy komputerze.

6. Nie biegaj po pracowni i nie huśtaj się na krześle.

7. Nie loguj się do konta innego użytkownika i nie zaglądaj do nieswoich folderów.

8. Nie podłączaj żadnych urządzeń do sieci elektrycznej i nie wyjmuj niczego z sieci.

9. Nie hałasuj i nie krzycz, uważnie słuchaj poleceń.

10. Pracuj tylko pod opieką osoby prowadzącej zajęcia.

11. Pamiętaj, żeby informować nauczyciela o każdym nieprawidłowym zachowaniu sprzętu i oprogramowania.

12. Opuszczając pracownię pozostaw po sobie porządek.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „SUPER KLASA” DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA I OBSŁUGI RACHUNKÓW SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI
Obowiązuje od dnia 26 marca 2012r.

 

Postanowienia ogólne


1. PKO Bank Polski SA otwiera i prowadzi rachunki Szkolnej Kasy Oszczędności, zwane dalej „rachunkami SKO”.
2. Rachunki SKO prowadzone są w walucie polskiej.
3. Rachunkami SKO są:
     1) SKO Konto dla Szkoły,
     2) SKO Konto dla Rady Rodziców,
     3) SKO Konto Plan Szkoły,
     4) SKO Konto Plan Rady Rodziców,
     5) SKO Konto dla Ucznia.
4. SKO Konto dla Szkoły umożliwia:
     1) otwieranie i prowadzenie rachunków SKO Konto Plan Szkoły,
     2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych w zakresie właściwym dla rachunków SKO Konto dla Szkoły,
     3) korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez PKO Bank Polski SA i udostępnionych dla SKO Konto dla Szkoły.
5. SKO Konto dla Rady Rodziców umożliwia:
     1) otwieranie i prowadzenie rachunków SKO Konto Plan Rady Rodziców,
     2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych w zakresie właściwym dla rachunków SKO Konto dla Rady Rodziców,
     3) korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez PKO Bank Polski SA i udostępnionych dla SKO Konto dla Rady Rodziców.
6. SKO Konto dla Ucznia:
     1) otwierane i zarządzane jest przez Opiekuna SKO, na podstawie oświadczenia przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego o przystąpieniu dziecka do SKO,
     2) umożliwia gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku 6'13 lat będące członkami SKO oraz korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez PKO Bank Polski SA i udostępnionych dla SKO Konto dla Ucznia.
7. Wyznaczony Opiekun SKO zarządza środkami zgromadzonymi na rachunkach SKO Konto dla Ucznia oraz SKO Konto dla Szkoły i SKO Konto Plan Szkoły.
8. Wyznaczony członek Rady Rodziców zarządza środkami zgromadzonymi na rachunku SKO Konto dla Rady Rodziców oraz SKO Konto Plan Rady Rodziców.
9. Dziecko będące członkiem SKO po otwarciu rachunku, o którym mowa w pkt 6, otrzymuje:
     1) legitymację SKO,
     2) Książeczkę SKO,
     3) instrumenty uwierzytelniające (numer Klienta i hasło).
10. Dziecko będące członkiem SKO:
     1) kwituje wpłaty i wypłaty gotówkowe środków pieniężnych własnoręcznym podpisem w Książeczce SKO,
     2) zgłasza wypłaty gotówkowe u Opiekuna SKO na co najmniej dwa dni przed żądanym terminem wypłaty,
     3) niezwłocznie informuje Opiekuna SKO o utracie lub zniszczeniu Legitymacji SKO oraz Książeczki SKO,
     4) występuje z SKO na podstawie oświadczenia przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego o wystąpieniu dziecka z SKO oraz zgłoszenia rezygnacj i Opiekunowi SKO i zwrotu legitymacji SKO lub Książeczki SKO,
     5) ma możliwość po wystąpieniu z SKO do ponownego przystąpienia do SKO w tej samej lub innej szkole, do której uczęszcza.
11. Opiekun SKO:
     1) przyjmuje wpłaty gotówkowe i dokonuje wypłat gotówkowych oraz potwierdza dokonanie tych wpłat i wypłat w Książeczkach SKO,
     2) ma prawo odmówić przyjęcia wpłaty i wypłaty gotówkowej, jeżeli deklarowana kwota:
         a) wpłaty ' jest niższa od kwoty minimalnej wpłaty gotówkowej określonej w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA,
         b) wypłaty – jest wyższa od kwoty maksymalnej wypłaty gotówkowej określonej w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.
     3) typuje dzieci do nagród.

Dysponowanie środkami pieniężnymi

12. Dyspozycje do rachunków SKO, o których mowa w pkt 3 , są  realizowane w walucie polskiej, w formie:
     1) gotówkowej,
     2) bezgotówkowej.

13.W przypadku wpływu na rachunki SKO środków pieniężnych w innej walucie niż waluta rachunku PKO Bank Polski SA dokona przeliczenia tych środków na walutę polską, stosując dla:
     1) rozliczenia bezgotówkowego ' kurs kupna dewiz,
     2) rozliczenia gotówkowego ' kurs kupna pieniądza zgodnie z obowiązującymi w PKO Banku Polskim SA kursami walut w chwili otrzymania środków.
14. Kursy walut w PKO Bank Polski SA mogą ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego i podawane są do wiadomości w bieżącej Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, dostępnej w oddziałach PKO Bank Polski SA oraz na stronie internetowej PKO Bank Polski SA (www.pkobp.pl).
15. Do rachunków SKO, o których mowa w pkt 3, nie dopuszcza się możliwości realizacji masowych operacji zagranicznych.
16.PKO Bank Polski SA realizuje zlecenie płatnicze napodstawie numeru rachunku bankowego wskazanego do uznania w zleceniu płatniczym, zgodnego z wymogami określonymi w zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach.
17. W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości złożonej dyspozycji, PKO Bank Polski SA ma prawo wstrzymania jej wykonania, do czasu potwierdzenia albo anulowania dyspozycji przez osobę uprawnioną do dysponowania rachunkiem SKO.
18. Złożone dyspozycje mogą zostać odwołane tylko przed ich wykonaniem przez PKO Bank Polski SA.
19. Dyspozycję wypłaty gotówkowej należy zgłosić z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, o ile kwota jednostkowej wypłaty jest równa lub wyższa od kwoty określonej w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.
20. W przypadku, gdy zgłoszenia nie dokonano w terminie, o którym mowa w pkt 19, wypłata może nie zostać zrealizowana.
21. Dyspozycje składane do rachunków SKO są wykonywane niezwłocznie w dniu ich złożenia, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym, chyba, że została wskazana inna data wykonania dyspozycji.
22. W przypadku złożenia dyspozycji przelewu z datą przyszłą, do realizacji dyspozycji niezbędne jest zapewnienie na rachunku środków pieniężnych w wysokości umożliwiającej wykonanie tej dyspozycji i pobranie należnych prowizji i opłat, w terminie na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wykonania dyspozycji.
23. Dyspozycje składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej są realizowane po dokonaniu weryfikacji zleceniodawcy przez PKO Bank Polski SA i dokonaniu autoryzacji przez zleceniodawcę.
24. W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości złożonego zlecenia płatniczego, PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo telefonicznej weryfikacji zlecenia płatniczego przed jego wykonaniem. W przypadku braku możliwości potwierdzenia tego zlecenia płatniczego PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji do chwili uzyskania potwierdzenia od zleceniodawcy dyspozycji.
25. Dyspozycja dotycząca rachunków SKO nie zostanie zrealizowana przez PKO Bank Polski SA w przypadku:
     1) braku na rachunku SKO wolnych środków pieniężnych,
     2) niezgodności podpisu na dyspozycji z wzorem podpisu,
     3) nieprzedstawienia dokumentu stwierdzającego tożsamość lub innego instrumentu wymaganego przez PKO Bank Polski SA do weryfikacji osoby upoważnionej do składania dyspozycji,
     4) nieprzedstawienia dokumentów niezbędnych ze względu na rodzaj składanej dyspozycji,
     5) złożenia dyspozycji w sposób niezrozumiały, nieczytelny lub nietrwały,
     6) stwierdzenia przez PKO Bank Polski SA nieprawidłowości we wskazanym numerze rachunku bankowego, którego dotyczy dana dyspozycja,
     7) braku poprawnej weryfikacji i autoryzacji osoby upoważnionej do składania dyspozycji w przypadku dyspozycji złożonej za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu.
26.Osoba uprawniona do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzanymi na rachunku SKO, o którym mowa w pkt3, uzyskuje dostęp do usług bankowości elektronicznej po aktywacji elektronicznych kanałów dostępu.
27. PKO Bank Polski SA z chwilą otwarcia rachunku SKO, o którym mowa w pkt 3, aktywuje osobie uprawnionej, dostęp do serwisu internetowego i wydaje indywidualne instrumenty uwierzytelniające.
28. Informacje dotyczące rodzaju i zakresu świadczonych przez PKO Bank Polski SA usług bankowości elektronicznej, w odniesieniu do rachunków SKO udostępniane są na stronach internetowych PKO Banku Polskiego SA.
29. Po aktywacji usług bankowości elektronicznej osoba uprawniona korzysta z następujących indywidualnych instrumentów uwierzytelniających:
     1) numeru Klienta lub indywidualnie zdefiniowanego loginu, w przypadku udostępnienia przez PKO Bank Polski SA możliwości zmiany sposobu logowania do serwisów bankowości elektronicznej z numeru Klienta na indywidualnie zdefiniowany login,
     2) hasła dostępu,
     3) kodów jednorazowych w wybranej, dopuszczalnej przez PKO Bank Polski SA i określonej na stronach internetowych PKO Bank Polski SA formie, w przypadku, gdy do składania dyspozycji powiązanej z rachunkiem SKO, niezbędne jest użycie kodu jednorazowego.
30.Zapewnieniu bezpieczeństwa dyspozycji złożonych w elektronicznych kanałach dostępu służy weryfikacja i autoryzacja.
31.PKO Bank Polski SA na dowód złożenia danej dyspozycji dokonuje zapisu dyspozycji złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.
32. Osoba uprawniona do składania dyspozycji za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z rachunku, a w szczególności do nieujawniania innym osobom numeru Klienta, loginu, kodów jednorazowych, haseł dostępu oraz danych osobowych.
33. Wszelkie dyspozycje złożone w formie elektronicznej przez osobę, o której mowa w pkt 7 i 8, która została prawidłowo zweryfikowana, są traktowane jako dyspozycje osoby uprawnionej do składania oświadczeń.
34. Osoba uprawniona do składania dyspozycji za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu jest zobowiązana do należytego zabezpieczenia narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do obsługi rachunku oraz do ich ochrony przed złośliwym oprogramowaniem lub dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności poprzez stosowanie:
     1) legalnego oprogramowania,
     2) aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz zapory  firewall,
     3) najnowszych wersji przeglądarek,
     4) innych rekomendowanych przez Bank rozwiązań podawanych do wiadomości na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA (www.pkobp.pl).

Oprocentowanie środków pieniężnych


35. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach SKO, jeżeli środki te podlegają oprocentowaniu, są oprocentowane według ustalonej przez PKO Bank Polski SA zmiennej stopy procentowej.
36. Zmiana stopy procentowej od środków pieniężnych może nastąpić w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
     1) zmiany którejkolwiek ze stóp procentowych NBP, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej,
     2) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej banków ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej,
     3) zmiany stawek dla depozytów rynku międzybankowego.
37. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach SKO, są naliczane od dnia wpływu lub wypłaty środków pieniężnych do dnia poprzedzającego następną operację powodującą zmianę salda rachunku włącznie. Środki pieniężne wpłacone i wypłacone z rachunku SKO w tym samym dniu nie podlegają oprocentowaniu.
38. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach SKO, o których mowa:
     1)  w pkt 3 ppkt 1'4 są kapitalizowane w okresach miesięcznych,
     2) w pkt 3 ppkt 5 są kapitalizowane w okresach tygodniowych.
39. Od odsetek skapitalizowanych, o których mowa:
     1) w pkt 38 ppkt 1 Bank nie odprowadza zryczałtowanego podatku dochodowego na zasadach określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu ich kapitalizacji,
     2) w pkt 38 ppkt 2 Bank nalicza i odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy na zasadach określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu ich kapitalizacji.

Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych


40. Za świadczone usługi, PKO Bank Polski SA pobiera prowizje i opłaty bankowe, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów rynku detalicznego, zwanej dalej „Taryfą”.
41. W okresie obowiązywania umowy rachunku SKO prowizje i opłaty bankowe mogą ulegać zmianom w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
     1) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny,
     2) wzrostu kosztów obsługi rachunku i usług z nim związanych w wyniku zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem umowy za pośrednictwem firm współpracujących z PKO Bankiem Polskim SA oraz w wyniku wprowadzenia nowych przepisów prawnych, kosztów nowych usług rozszerzających zakres korzystania z rachunków SKO.
42. Taryfa jest udostępniana:
     1) w oddziałach PKO Banku Polskiego SA,
     2) na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA (www.pkobp.pl),
     3) w serwisie telefonicznym.

Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji


43. Osoba uprawniona do rachunku SKO może złożyć do PKO Banku Polskiego SA skargę lub reklamację dotyczącą produktów lub usług bankowych w formie pisemnej lub ustnej:
     1) w oddziałach PKO Banku Polskiego SA,
     2) drogą korespondencyjną,
     3) za pośrednictwem poczty elektronicznej,
     4) za pośrednictwem serwisu internetowego,
     5) za pośrednictwem konsultanta serwisu telefonicznego.
44. Numery telefonów, adresy e'mail, pod które osoba up rawniona do rachunku SKO może składać reklamacje dostępne są na stronie internetowej www.pkobp.pl oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego.
45. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane osoby uprawnionej do rachunku SKO, datę wystąpienia i opis strona 3 / 4 zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia.
46. Do złożonej skargi lub reklamacji osoba uprawniona do rachunku SKO powinna dołączyć bądź przesłać faksem, mailem lub pocztą (w przypadku zgłoszenia telefonicznego) wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia skargi lub reklamacji.
47. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania dyspozycji, o których mowa w pkt 12 oraz pkt 23, osoba uprawniona do rachunku SKO powinna złożyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 13 miesięcy od dnia jej realizacji albo od dnia, w którym niewykonana dyspozycja miała być zrealizowana.
48. W przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do rachunku SKO reklamacji lub skargi, które dotyczą spraw innych niż określone w pkt 47, termin 13 miesięcy nie ma zastosowania.
49. Po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt 47, PKO Bank Polski SA może odmówić rozpatrzenia reklamacji.
50. PKO Bank Polski SA rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, PKO Bank Polski SApoinformuje osobę uprawnioną do rachunku SKO o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi.
51. Po rozpatrzeniu skargi lub reklamacji, osoba uprawniona do rachunku SKO zostanie poinformowana o jej wyniku w formie pisemnej albo w inny sposób uzgodniony z Bankiem, np. telefonicznie, mailem lub osobiście w oddziale.
52. W sprawach dotyczących produktów i usług bankowych osoba uprawniona do rachunku SKO, ma prawo zwrócić się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów, a w zakresie produktów ubezpieczeniowych do Rzecznika Ubezpieczonych.
53. Osoba uprawniona do rachunku SKO ma również możliwość zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, w sprawach pozostających w jego właściwości, o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

Zmiana postanowień


54. Zmiana postanowień umownych rachunków SKO, o których mowa w pkt 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i będzie wprowadzona w drodze aneksu, z wyjątkiem zmian:
     1) adresu e'mail wskazanego do rachunku SKO,
     2) danych osobowych i teleadresowych osób, o których mowa w pkt 7'8,
     3) wysokości stopy oprocentowania dla rachunków SKO, w tym dla należności przeterminowanych z tytułu niedopuszczalnego salda debetowego oraz prowizji i opłat bankowych.
55. PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszych Ogólnych warunków prowadzenia i obsługi rachunków SKO, zwanych dalej „OW”.
56. Zmiany OW dokonywane są w przypadku:
     1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
     2) zmian oferty w zakresie rachunków oferowanych przez PKO Bank Polski SA,
     3) zmian zakresu lub formy realizacji usług świadczonych na podstawie umowy,
     4) zmian warunków rynkowych działania PKO Banku Polskiego SA,
     5) konieczności dostosowania OW do wymogów związanych z ochroną konsumenta.
57. Informacje o fakcie wprowadzenia zmian w OW wraz z podaniem dnia ich wejścia w życie, nie później niż na dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem pkt 60, przekazywane są osobie uprawnionej do rachunku SKO w sposób z nią uzgodniony, poprzez:
     1) dostarczenie osobie uprawnionej do rachunku SKO wiadomości w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu lub za pośrednictwem stron internetowych PKO Banku Polskiego SA, albo
     2) przesłanie w formie papierowej ' na ostatni podany przez osobę uprawnioną do rachunku SKO adres.
58. Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian OW osoba uprawniona do rachunku SKO nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zmiany OW zostały przyjęte i obowiązują od dnia podanego w informacji przekazanej osobie uprawnionej do rachunku SKO.
59. PKO Bank Polski SA zawiadamiając o zmianach, o których mowa w pkt 55, informuje osobę uprawnioną do rachunku SKO, że:
     1) jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian osoba uprawniona do rachunku SKO nie złoży na piśmie PKO Bankowi Polskiemu SA sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany OW obowiązują od dnia podanego w informacji przekazanej osobie uprawnionej do rachunku SKO,
     2) osoba uprawniona do rachunku SKO ma prawo przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat,
     3) w przypadku gdy osoba uprawniona do rachunku SKO złoży sprzeciw, o którym mowa w ppkt 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.
60. PKO Bank Polski SA nie będzie zawiadamiał osób uprawnionych do rachunku SKO o takich zmianach OW, które polegać będą wyłącznie na wprowadzeniu nowych typów rachunków lub usług do oferty PKO Banku Polskiego SA.

Wypowiedzenie


61. Wypowiedzenie umowy w sprawie działania SKO skutkuje wypowiedzeniem umowy rachunków SKO, o których mowa w pkt 3.
62. Rozwiązanie umowy rachunku SKO, o którym mowa w pkt3, następuje w przypadku wypowiedzenia umowy przez jedną ze Stron z upływem terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem pkt 63 i 68.
63. Rozwiązanie umowy rachunku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1, następuje wyłącznie w przypadku wypowiedzenia umowy w sprawie działania SKO, z upływem terminu jej wypowiedzenia.
64. Termin wypowiedzenia umowy rachunku SKO, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2'5, wynosi jeden miesiąc i liczy się od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy do PKO Banku Polskiego SA, z zastrzeżeniem pkt 59 ppkt 2'3.
65. Strony mogą ustalić, inny niż określony w pkt 64, termin wypowiedzenia.
66. Osoba uprawniona do zarządzania środkami pieniężnymi na rachunku SKO wypowiadając umowę powinna podać sposób zadysponowania saldem rachunku SKO.
67. Po rozwiązaniu umowy środki pieniężne, co do których nie złożono dyspozycji, o której mowa w pkt 66, nie podlegająoprocentowaniu.
68. PKO Bank Polski SA może wypowiedzieć umowę rachunku SKO, o którym mowa w pkt 3 tylko z ważnych powodów, w przypadku:
     1) zaprzestania świadczenia przez PKO Bank Polski SA usług określonych w umowie,
     2) rezygnacji przez osobę uprawnioną do rachunku SKO z pełnienia funkcji Opiekuna SKO lub członka Rady Rodziców.
69. PKO Bank Polski SA może wypowiedzieć umowę rachunku SKO, o którym mowa w pkt 3, w trybie natychmiastowym, w przypadku:
     1) rażącego naruszenia postanowień umowy,
     2) udzielania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym,
     3) działania osoby uprawnionej do rachunku SKO stanowiącego nadużycie nadanych mu uprawnień.
70. W przypadkach, o których mowa w pkt 68, termin wypowiedzenia umowy rachunku SKO, o którym mowa w pkt 3, wynosi dwa miesiące i jest liczony od dnia następne go po dniu doręczenia wypowiedzenia przez PKO Bank Polski SA.
71. PKO Bank Polski SA wypowiada umowę rachunku SKO, o którym mowa w pkt 3, na piśmie, podając powód wypowiedzenia.

Inne postanowienia


72. PKO Bank Polski SA wysyła korespondencję w formie elektronicznej na ostatni podany adres e'mail, z zastrzeżeniem pkt 73.
73. PKO Bank Polski SA może kierować korespondencje na adres szkoły podany w umowie w sprawie działania SKO.
74. Osobom uprawnionym do rachunków SKO w ramach usług bankowości elektronicznej, PKO Bank Polski SA udostępnia w sposób ciągły wgląd do informacji o aktualnym saldzie rachunku, zmianach stanu rachunku i dokonanych operacjach, w zakresie właściwym dla rodzaju rachunku SKO.
75. Przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny po złożeniu w oddziale PKO Banku Polskiego SA oświadczenia o posiadaniu pełnych praw rodzicielskich w stosunku do dziecka i okazaniu dokumentu tożsamości, staje się uprawniony do dysponowana:
     1) rachunkiem SKO, o którym mowa w pkt 3 ppkt 5, w imieniu i na rzecz dziecka,
     2) środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku SKO, o którym mowa w pkt 3 ppkt 5, w zakresie właściwym dla dyspozycji składanych do rachunku SKO.
76. Przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny, posiadający w PKO Banku Polskim SA produkt udostępniony do obsługi w serwisach bankowości elektronicznej po złożeniu stosownej dyspozycji w oddziale PKO Banku Polskim SA staje się uprawnionym do rachunku SKO dziecka, o którym mowa w pkt3 ppkt 5, w serwisie bankowości elektronicznej.
77. Rachunek SKO, o którym mowa w pkt 3 ppkt 5, dla których przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny stał się uprawnionym są udostępniane do obsługi w serwisie bankowości elektronicznej w zakresie określonym na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA (www.pkobp.pl).
78. Rachunek SKO, o którym mowa w pkt 3 ppkt 5, po ukończeniu przez dziecko będące członkiem SKO 13 roku życia, zgodnie z dyspozycją przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego, może zostać przekształcony w rachunek oszczędnościowo'rozliczeniowy małoletniego z zachowaniem dotychczasowego numeru rachunku, na zasadach zgodnych z aktualną ofertą PKO Banku Polskiego SA.
79. W razie zmiany danych w szczególności takich jak adres zamieszkania, adres do korespondencji, imiona, nazwisko, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub w przypadku utraty dokumentu stwierdzającego tożsamość, osoba, o której mowa w pkt 7'8, jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych faktach PKO Bank Polski SA, na piśmie lub w innej dopuszczalnej przez PKO Bank Polski SA formie.
80. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach SKO w PKO Banku Polskim SA są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Szczegółowa informacja o obowiązującym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych dostępna jest na stronach www.pkobp.pl i www.bfg.pl oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Klub Szkół UNICEF powstał w ramach Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF zwanego w dalszej części UNICEF.
§ 2
Celem Klubu jest:
• Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,
• Budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości,
• Zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów,

Propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej.
II. UCZESTNICY KLUBU SZKÓŁ UNICEF
§ 3
Do Klubu Szkół UNICEF mogą należeć szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie (licealne i techniczne).
III. UCZESTNICTWO W KLUBIE SZKÓŁ UNICEF
§ 4
Warunkiem przystąpienia do Klubu Szkół UNICEF jest:

Zarejestrowanie szkoły w serwisie internetowym www.unicef.pl na podstronie Klub Szkół UNICEF,

Wyznaczenie jednego koordynatora (nauczyciela) w szkole, który zobowiąże się do utrzymywania stałego kontaktu z UNICEF,

Stworzenie w szkole kącika UNICEF, w którym zamieszczane będą informacje udostępniane przez UNICEF w serwisie internetowym www.unicef.pl na podstronie Klub Szkół UNICEF ,
1•
Wzięcie udziału w co najmniej jednej akcji skierowanej do szkół w danym roku szkolnym. Informacje o planowanych akcjach będą przesyłane szkołom na początku każdego semestru.
IV. ZOBOWIĄZANIA UNICEF WOBEC CZŁONKÓW KLUBU SZKÓŁ UNICEF
§ 5
UNICEF zobowiązuje się:

Raz w miesiącu, zamieszczać w serwisie internetowym www.unicef.pl na podstronie przeznaczonej dla Członków Klubu Szkół UNICEF, specjalnie przygotowane materiały,

Raz na kwartał zamieszczać w serwisie internetowym www.unicef.pl na podstronie przeznaczonej dla Członków Klubu Szkół UNICEF, dodatkowe materiały w postaci prezentacji, filmów oraz tekstów wzbogacających wiedzę uczniów na temat sytuacji dzieci w Krajach Rozwijających,

Udostępnić każdej zgłoszonej szkole możliwość posługiwania się logo Klubu Szkół UNICEF,

Przesyłać drogą mailową do szkół informacje o różnych akcjach i inicjatywach organizowanych w danym roku szkolnym przez UNICEF,

Informować szkoły o wszystkich krajowych i międzynarodowych konkursach UNICEF skierowanych do placówek dydaktycznych.
§ 6
Szkoły, które nie wywiążą się z zobowiązań zawartych w regulaminie zostaną skreślone z listy uczestników Klubu Szkół UNICEF.
§ 7
Każdej placówce przysługuje prawo dobrowolnego zrzeczenia się w przynależności do Klubu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8
Wszelkie pytania dotyczące możliwości przystąpienia do Klubu Szkół UNICEF należy kierować na adres Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF: Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa, Tel: 22 56 80 333, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2§ 9
Informacje uzyskane od uczestników Klubu za pośrednictwem wypełnionego przez nich formularza zgłoszeniowego będą wykorzystane do celów informacyjnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
§ 10
Organizator zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach Klubu, jak również wywiadów z nimi i treści akcji przeprowadzanych na terenie szkoły na łamach prasy, na antenie radia, w Internecie, w telewizji oraz innych publikacjach.

Organizator:
Polski Komitet Narodowy UNICEF
Al. Wilanowska 317
02-665 Warszawa

Regulamin „Szczęśliwego numerka”

 

 1. „Szczęśliwy Numerek” jest przywilejem nadanym uczniom klas IV – VI.

 1. „Szczęśliwy Numerek” jest przypisany numerkowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.

 1. „Szczęśliwy Numerek” jest losowany codziennie przed pierwszą godziną lekcyjną przez przewodniczącego SU ( w przypadku nieobecności przewodniczącego przez zastępcę lub sekretarza).

 1. „Szczęśliwy Numerek” obowiązuje tylko w danym dniu i może być wylosowany tylko raz w miesiącu.

 1. „Szczęśliwy Numerek” zwalnia ucznia z obowiązku odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w bieżącym dniu.

 1. „Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela testów, sprawdzianów, kartkówek, zadań domowych i ćwiczeń.

 1. „Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia ucznia z prowadzenia zeszytu przedmiotowego, wzorowego zachowania, jak również aktywnego udziału w lekcji.

 1. „Szczęśliwy Numerek” nie obowiązuje w czasie dwóch ostatnich tygodni przed klasyfikacją za I półrocze i roczną.

 1. Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad „Szczęśliwego Numerka” i zachowuje się w sposób naganny, to wychowawca lub uczący nauczyciel zawiesza przywilej „Szczęśliwego Numerka” danemu uczniowi.

 1. „Szczęśliwy Numerek” przestaje funkcjonować w chwili nie przestrzegania jego zasad przez klasę – decyduje o tym wychowawca.

 1. Przywilej „Szczęśliwego Numerka” zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nie przestrzegania jego zasad przez uczniów.