Wpłaty na półkolonie letnie 2019 prosimy dokonać na  nr konta PKO BP 83 1020 2313 0000 3602 0574 0115 
z dopiskiem (imię i nazwisko ucznia, klasa, półkolonie) 

Płatne 210,00 zł do 17.06.2019r.

 

 

Półkolonie letnie w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach

Organizacja i cele półkolonii

 1. Organizator – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach ul. Zubrzyckiego 38, 41-605 Świętochłowice.

 2. Uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych w Świętochłowicach.

 3. Cele: 

  Tworzenie warunków sprzyjających aktywności twórczej oraz ruchowej uczestników półkolonii, jako podstawy wypoczynku


  Kształtowanie postaw wzajemnego szacunku oraz do zasad współżycia społecznego


  Wpajanie dzieciom zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa


Regulamin półkolonii

 1. Półkolonie organizowane są w terminach:
  I turnus od 01.07.2019 do 05.07.2019,

  II turnus od 08.07.2019 do 12.07.2019,

  III turnus od 15.07.2019 do 19.07.2019,

 w godzinach 7:00 - 17:00.

 1.  Ze względu na przewidziane posiłki  prosimy przyprowadzać dzieci najpóźniej do godz. 8:10.

 2. Koszt półkolonii: – 210 zł.

 3. Obecność sprawdzana jest codziennie w godzinach przed wyjściem
  na realizację programu.

 4. O późniejszym przyjściu dziecka należy powiadomić każdorazowo wychowawcę. 

 5. W przypadku nieobecności dziecka na dniu zajęciowym koszt dzienny pobytu  nie jest zwracany.

 6. W czasie przebywania dzieci na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne.

 7. O wyjściu poza teren sali oraz miejsce prowadzenia zajęć  uczestnik zobowiązany jest każdorazowo powiadomić wychowawcę.

 8. Uczestników półkolonii obowiązuje całkowity zakaz oddalania się od grupy podczas wyjść poza teren szkoły.

 1.  Zapewniamy  :

→ opiekę i organizację zajęć na miejscu i w czasie wyjść,

→  wyżywienie,

→  korzystanie z materiałów plastycznych używanych do zajęć prowadzonych przez wychowawców, pracowni znajdujących się

na terenie szkoły oraz sali gimnastycznej,

→  w programie  półkolonii:  wycieczki, zajęcia na powietrzu w zależności od pogody, zajęcia plastyczne, gry i zabawy sportowe,

spotkanie z funkcjonariuszami Straży Pożarnej i Policji.

 

11. Podczas zajęć półkolonii wszystkich uczestników obowiązuje dyscyplina, kultura osobista i wzajemna życzliwość.


Ramowy plan półkolonii

7.00 – 9.00 – zbiórka i zajęcia integracyjne

9.00 – 9.30  – śniadanie

9.30 – 13.00 – zajęcia

13.00 – 13.30 – obiad

13.30 – 15.30 – zajęcia

15.45 – 16.00 – podwieczorek

16.00 – 17.00  –  zajęcia, odbiór dzieci przez rodziców/prawnych opiekunów/upoważnione osoby