Myślą przewodnią w spełnianiu przez naszą szkołę swojej powinności jest:

,, POMÓC MŁODEMU CZŁOWIEKOWI ZNALEŹĆ MIEJSCE W RODZINIE I SWOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE ‘’

1. Wychowanie w naszej szkole ma charakter:

         - integralny (obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia)

         - personalistyczny (stawia w centrum osobę ucznia)

         - indywidualny (uwzględnia psychiczne możliwości ucznia)

2. Nasza szkoła wychowanie opiera na chrześcijańskim systemie wartości (z zachowaniem tolerancji religijnej).

3. Społeczność szkolna czci święta narodowe i religijne. Organizuje obchody ważnych wydarzeń historii narodu i regionu oraz uczestniczy w uroczystościach organizowanych w naszym środowisku.

4. W codziennym życiu w szkole i poza nią oddajemy cześć i szacunek symbolom religijnym i narodowym.

5. Szkoła przez działalność wychowawczo- dydaktyczną i dobrą współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym wspomaga wszechstronny rozwój ucznia poprzez:

        - rozbudzanie jego ciekawości poznawczej,

        - inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć,

        - uczenie samodzielności w podejmowaniu i rozwiązywaniu zadań,

        - pobudzanie do ciągłego uczenia się i samorozwoju,

        - kształtowanie indywidualnych zdolności twórczych,

        - uwrażliwienie na piękno, dobro i prawdę,

      - postępowanie według ustalonych zasad, norm społeczno- obyczajowych i postanowieniach zawartych w Statucie Szkoły i Regulaminach wewnętrznych Szkoły

6. Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, katecheci, pracownicy szkoły i uczniowie starają się stworzyć dobrą atmosferę , okazują sobie szacunek.

7. Dbamy o zachowanie form grzecznościowych, kulturę słowa , nie używamy wulgaryzmów.

8. Troszczymy się o rozwój fizyczny ucznia i jego zdrowie, uczymy go szacunku do własnego ciała , by bronił się przed zagrożeniami niszczącymi zdrowie.

9. Tworzymy klimat współpracy i wzajemnego wspierania na płaszczyźnie Rodzic-Uczeń- Nauczyciel.

10. Szkoła obejmuje opieką dzieci pochodzące o niskim statusie materialnym, rodzin zagrożonych patologią, potrzebujących pomocy (dożywianie, pomoc w zakupie podręczników, pomoc psychologiczno- pedagogiczna , pedagogizacja rodziców, objęcie opieką przez świetlicę szkolną )

11. Rozwijamy turystykę, organizujemy wycieczki krajoznawcze w celu poznania przyrody ,zabytków kultury , okolicy, regionu , kraju.

12. Uczymy poszanowania i troski o środowisko naturalne.

13. Najciekawsze wydarzenia z życia szkoły zapisujemy w kronice szkoły.

14. Samodzielności, samorządności i odpowiedzialności za szkołę uczniowie uczą się pracując w Samorządzie Uczniowskim.