Półkolonie zimowe w roku szkolnym 2018/17 w Szkole Podstawowej nr 1
w Świętochłowicach

 1. Organizacja i cele półkolonii
 1. Organizator – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach ul. Zubrzyckiego 38, 41-605 Świętochłowice.
 2. Uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych w Świętochłowicach.
 3. Cele:

 - tworzenie warunków sprzyjających aktywności twórczej oraz ruchowej uczestników półkolonii,
jako podstawy wypoczynku,

- kształtowanie postaw wzajemnego szacunku oraz do zasad współżycia społecznego,

-  wpajanie dzieciom zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa ,

 1. Regulamin półkolonii
 2. Półkolonie organizowane są w pierwszym tygodniu ferii zimowych w terminie 29.01.2018
  do 02.02.2018,  dla grup I i II w godzinach 8:00 - 13:00 oraz grup III i IV w godzinach 7:00 - 17:00.
 3.  Ze względu na przewidziane posiłki  prosimy przyprowadzać dzieci najpóźniej do godz. 8:20.
 4. Koszt tygodniowych półkolonii dla grup I i II to 150 zł a dla grup III i IV 210 zł.
 5. Obecność sprawdzana jest codziennie w godzinach przed wyjściem na realizację programu.
 6. O późniejszym przyjściu dziecka należy powiadomić każdorazowo wychowawcę.
 7. W przypadku nieobecności dziecka na dniu zajęciowym koszt dzienny pobytu  nie jest zwracany.
 8. W czasie przebywania dzieci na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne.
 9. O wyjściu poza teren sali oraz miejsce prowadzenia zajęć  uczestnik zobowiązany jest każdorazowo powiadomić wychowawcę.
 10. Uczestników półkolonii obowiązuje całkowity zakaz oddalania się od grupy podczas wyjść poza teren szkoły.
 11.  Zapewniamy  :

→ opiekę i organizację zajęć na miejscu i w czasie wyjść,

→  korzystanie z materiałów plastycznych używanych do zajęć prowadzonych przez wychowawców, pracowni znajdujących się na terenie szkoły oraz sali gimnastycznej,

→  w programie  półkolonii:  zajęcia na powietrzu w zależności od pogody, zajęcia plastyczne,
konkursy, gry i zabawy sportowe , spotkanie z funkcjonariuszami Policji i Straży Pożarnej,

- wyżywienie.

11.  Z uwagi na przewidziane w programie półkolonii wyjścia i zabawy na powietrzu każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania dodatkowej odzieży zmiennej.

12. Podczas zajęć półkolonii wszystkich uczestników obowiązuje dyscyplina, kultura osobista
i wzajemna życzliwość.

                                                                                                                                           Ramowy plan półkolonii

Dla grup I i II

8.00 – 8.30 – zbiórka i zajęcia integracyjne

8.30 – 9.00  – śniadanie

9.00 – 12.30 – zajęcia

12.30 – 12.50 – obiad

12.50 – 13.00  –  odbiór dzieci przez rodziców/prawnych opiekunów/upoważnione osoby

Dla grup III i IV

7.00 – 8.30 – zbiórka i zajęcia integracyjne

8.30 – 9.00  – śniadanie

9.00 – 12.30 – zajęcia

12.30 – 13.00 – obiad

13.00 – 15.30 – zajęcia

15.30 – 16.00 – podwieczorek

16.00 – 17.00  –  zajęcia, odbiór dzieci przez rodziców/prawnych opiekunów/upoważnione osoby

Uwaga !

Jak będzie śnieg dzieci mogą przynieść ze sobą sanki.