PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

       SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

   IM.MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ

W

ŚWIĘTOCHŁOWICACH

                                                                                                                             Rok szkolny 2016/2017

ZADANIE OGÓLNE: KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA

PRZYNALEŻNOŚCI DO SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ,

REGIONALNEJ, POLSKIEJ

I EUROPEJSKIEJ

CELE SPOSOBY REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN REALIZACJI

UWAGI

 

Poznanie historii szkoły

i jej ceremoniału

Zapoznanie z tradycjami szkoły (sztandar i nazwa szkoły, hymn szkoły, mundurek), Święto Szkoły, odznaki,,Złota Jedynka’’, „Milowy Krok”, Piaśnicka Karolinka, Statut szkoły itp.

Wychowawcy, nauczyciele

Cały rok

 
Dokumentowanie osiągnięć szkoły i klasy Tworzenie księgi pamiątkowej Izby Regionalnej, galerii osiągnięć uczniów, blogów klasowych

Wychowawcy klas, nauczyciele,

wychowawcy świetlicy

Cały rok  
Uczestnictwo i współudział w tworzeniu uroczystości szkolnych Przygotowanie apeli, akademii, konkursów, wycieczek, zabaw tanecznych Nauczyciele, rodzice Cały rok  
Pomoc koleżeńska Zbiórki książek, zabawek, odzieży dzieciom potrzebującym. Włączenie uczniów do aktywnej pomocy kolegom mającym trudności w nauce, trudności materialne, emocjonalne itp. Wychowawcy, rodzice, uczniowie, pedagog szkolny, bibliotekarz Cały rok  

Poznawanie symboli narodowych, położenia geograficznego, kultury i tradycji wybranych krajów Europy.

 

Gromadzenie informacji i ciekawostek związanych z tematyką europejską.

Konkursy wiedzy, plastyczne itp.

Wszyscy nauczyciele,

Wychowawcy,

nauczyciele , Samorząd Uczniowski

Cały rok

 
Kultywowanie tradycji szkolnych

IV Szkolny Tydzień Sztuki,

IV Święto Świetlicy

Zespół nauczycieli czerwiec  
Realizacja ogólnopolskich projektów obywatelskich

UNICEF

„Szkoła bez przemocy”

Zespoły nauczycieli Cały rok  

ZADANIE OGÓLNE: PROMOCJA ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

CELE SPOSOBY REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN UWAGI

Kształtowanie nawyków

i przyzwyczajeń zdrowotno- higienicznych

Spotkania z lekarzami, pielęgniarką.

Pogadanki na lekcjach w-fu   przyrody, gddw.

Konkurs czystości.

Przeglądy czystości uczniów.

Wychowawca

Nauczyciele wymienionych przedmiotów

SU, nauczyciele przyrody, nauczyciel wdr

Wychowawcy

Pielęgniarka szkolna

Cały rok  
Przekonanie o szkodliwości używek (alkohol, nikotyna narkotyki)

Spotkania z pracownikami policji.

Konkursy.

Pogadanki na lekcjach przyrody, gddw.

Wykonanie plakatów.

Wychowawcy

Nauczyciele przyrody,

Wychowawcy,

pedagog szkolny, higienistka

wg planu pracy pedagoga

wg kalendarza imprez

 
Dbanie o aktywność fizyczną uczniów

Spotkania z lekarzem, pielęgniarką.

Pogadanki, zajęcia sportowe, rekreacyjne, rajdy, wycieczki.

Wychowawcy, nauczyciele

Cały rok  

Uświadamianie zagrożeń chorobami przenoszonymi przez zwierzęta i ochrona przed nimi

Pogadanki.

Spotkanie z pracownikiem służby zdrowia.

Wychowawcy

Nauczyciele przyrody

Na bieżąco, w miarę potrzeb  
Promowanie aktywnego trybu życia Wycieczki piesze. Wychowawcy, nauczyciele w-fu Cały rok  
Uświadomienie zagrożeń środowiska naturalnego

Udział w sprzątaniu świata.

Wykonanie plakatów.

Przygotowanie apelu,

Pogadanki.

Wychowawcy, nauczyciele,

SU, rodzice

Wrzesień, kwiecień

Cały rok

 
Uświadomienie potrzeby propagowania problematyki związanej z ochroną środowiska

Szkolne obchody: Dnia Ziemi (przygotowanie apelu, wystaw, plakatów)

Wygospodarowanie miejsca na wystawę prac o tematyce przyrodniczej.

n-le przyrody i plastyki, wychowawcy

Cały rok

kwiecień

 
Propagowanie właściwego stosunku do zwierząt

Wystawa nt. zwierząt.

Wizyty w schronisku dla zwierząt.

Zbiórka pieniędzy, pokarmów, kocy dla zwierząt w schronisku.

Zorganizowanie Dnia Gryzonia.

Wychowawcy, nauczyciele przyrody

SU, kol. M.Malicka

Kol. B. Kołodziej

Cały rok

marzec

 
Zapoznanie z formami ochrony przyrody (parki, rezerwaty, pomniki przyrody, odnowa gatunków)

Pogadanki, slajdy, filmy video.

Wycieczki do parków narodowych.

Wycieczki do parków krajobrazowych.

Wycieczki piesze po najbliższej okolicy: np.

użytek ekologiczny ,,Foryśka’’, Wzgórze Hugona.

wychowawcy Jesień- wiosna  
Uświadomienie pozytywnego wpływu życia wśród zieleni

Pielęgnacja roślin doniczkowych.

Troska o tereny zielone.

n-le przyrody, wychowawcy Cały rok  

 

ZADANIE OGÓLNE : WSPÓŁPRACA RODZICÓW ZE SZKOŁĄ

 

 

Cele szczegółowe

Sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji Uwagi
Stworzenie przyjaznej atmosfery na spotkaniach z rodzicami Zróżnicowane formy prowadzenia zebrań z rodzicami. wychowawcy Przez cały rok szkolny wg ustalonego harmonogramu lub zależnie od potrzeb klasy  
Rozwiązywanie zaistniałych problemów

Wywiadówki.

Spotkania indywidualne z wychowawcą i nauczycielami innych przedmiotów, z pedagogiem, dyrektorem szkoły, ew. policją.

Rozmowy, dyskusje, prelekcje, konsultacje

Wychowawcy

Wszyscy nauczyciele

Wychowawcy, pedagog, psycholog

Dyrektor szkoły

Spotkania z fachowcami

4x w roku

               4x w roku

zgodnie z harmonogramem

w miarę potrzeb, zgodnie z planem pracy pedagoga

 
Aktywny udział rodziców w życiu klasy i szkoły Dyskusje i zaopiniowanie przez rodziców planów wychowawczych w klasach. Wszyscy nauczyciele Cały rok  
Udział w pracach użyteczno- porządkowych Uczestnictwo (w miarę możliwości ) w remontach naprawach sprzętu   itp Dyrektor, wychowawcy klas Cały rok  
Pedagogizacja rodziców Spotkania z pedagogiem, lekarzem, terapeutą Pedagog, dyrektor, wychowawca Wg potrzeb

VI – rodz. uczniów kl.I

XI – rodz. uczniów kl.IV

I – rodz. uczniów kl.VI

Powołanie Rady Rodziców Dyrektor zwołuje odpowiednie podmioty Dyrektor    

 

ZADANIE OGÓLNE : WYRABIANIE NAWYKÓW

 

KULTURALNEGO ZACHOWANIA SIĘ

CELE SPOSOBY REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN UWAGI
Stosowanie zwrotów grzecznościowych Pogadanki, scenki rodzajowe, odwołanie do tekstów literackich Rodzice, nauczyciele, wychowawcy Cały rok

 

Właściwe zachowanie się w miejscach publicznych Wycieczki, wyjścia do kina, teatru, galerii, udział w koncertach muzycznych.Pogadanki, scenki rodzajowe, ćwiczenia praktyczne. Nauczyciele, rodzice Cały rok

 

Okazywanie szacunku wobec symboli narodowych i religijnych Apele, wycieczki do miejsc pamięci narodowej, kościołów, na cmentarze.

Udział w uroczystościach szkolnych, miejskich i religijnych.

Nauczyciele, rodzice Cały rok

 

Właściwe zachowanie w stosunku do dorosłych i kolegów Pogadanki.

Inscenizacje.

Gazetki wychowawcze.

Konkursy.

Zasady fair – play podczas zabaw i gier zespołowych.

Nauczyciele, rodzice Cały rok

 

 

 

Prezentacja własnych umiejętności

Giełda talentów.

Konkursy.

Ćwiczenia technik asertywnych.

Scenki rodzajowe.

Autocharakterystyka.

Dokonywanie samooceny zachowania.

Wychowawcy,

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Cały rok  
Dbałość o czystość i poprawność języka ojczystego

Opanowanie techniki pisania i czytania, włączenie się do akcji,,Czytające szkoły”.

Uwrażliwienie na poprawność językową w mowie i piśmie.

Konkursy literackie, recytatorskie, czytelnicze.

nauczyciele Cały rok  
Dokonywanie właściwych społecznie akceptowanych wyborów

Scenki rodzajowe- rozwiązywanie konfliktów.

Promowanie pozytywnych zachowań poprzez konkursy.

Samorząd Uczniowski Cały rok

 

 

 

 

 

 

ZADANIE OGÓLNE: TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO

CELE SPOSÓB REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN REALIZACJI UWAGI
Zachowanie bezpieczeństwa na lekcjach i na przerwach Omówienie zasad zachowania się w salach lekcyjnych.

Regulamin zachowania się na sali gimnastycznej i boisku.

Dyżury nauczycieli w czasie przerw.

Regulamin zachowania się na przerwach.

Pogadanki i spotkania na temat działań przeciwko przemocy.

Ochrona szkoły przed osobami postronnymi.

Realizacja programu ,,Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”.

Nauczyciele przedmiotu

Wychowawcy świetlicy

     Nauczyciele w-fu

Nauczyciele

Dyrekcja, nauczyciele

SU, nauczyciele, wychowawcy, pedagog

Dyrektor

nauczyciele

Wrzesień

Wrzesień

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

 
Zabezpieczenie ucznia przed nieszczęśliwymi wypadkami Spotkanie z przedstawicielem Policji (Ruch Drogowy)

Projekcja filmu dydaktycznego ,,Bezpieczeństwo dziecka’’

Poznanie zasad ruchu drogowego ( wychowanie komunikacyjne)

Przygotowanie uczniów do zdobycia karty rowerowej

Pedagog

Wychowawcy

Wychowawcy , świetlica

Nauczyciel techniki

Nauczyciel techniki, n-le wych. fizycznego

Cały rok  

 

 

Konkurs   znajomości przepisów ruchu drogowego.

Udział w miejskich i ogólnopolskich akcjach i konkursach.

Nauczyciel techniki, n-le wych. fizycznego

nauczyciele

Cały rok  

 

 
 

ZADANIE OGÓLNE: POZNANIE UCZNIA I ZAPEWNIENIE MU

POMOCY PEDAGOGICZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ,

ZDROWOTNEJ I MATERIALNEJ

CELE SPOSÓB REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN REALIZACJI UWAGI
Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.Wizyty domowe.Współpraca z opieką społeczną, policją ,PPP i innymi poradniami specjalistycznymi.

 

wychowawca

pedagog

rodzice

Cały rok  
Integracja zespołów klasowych z wychowawcami Imprezy okolicznościowe.

Zajęcia integracyjne z wychowawcami, pedagogiem i specjalistami.

Spotkania klasowe.

Wycieczki.

Tworzenie indywidualnego ceremoniału klasowego.

wychowawcy

rodzice

pedagog

zaproszeni goście

wychowawcy

Cały rok w miarę potrzeb  
Zapewnienie miejsca w świetlicy dzieciom potrzebującym Rozpoznanie potrzeb

Otoczenie opieką uczniów w godzinach rannych jak i po lekcjach

wychowawcy klas

i świetlicy

rodzice

pedagog

Wrzesień

 

Cały rok

 
Opieka nad uczniem zdolnym Diagnoza psychologiczno-

pedagogiczna.

Zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym

Udział w konkursach, zawodach

Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych.

pedagog

nauczyciele

Cały rok Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych
Opieka nad uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

Rozmowy z uczniem, rodzicami, kuratorem.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna.

Pogadanki.

Programy profilaktyczne.

Zebrania z rodzicami.

Spotkania z dzielnicowymi.

Stosowanie środków zaradczych wobec uczniów wagarujących.

 

Pedagog,

wychowawcy, dyrektor

Cały rok

W miarę potrzeb

 
Korygowanie wad postawy, wzroku, wymowy Wdrażanie zasady utrzymania prawidłowej postawy ciała.

Skierowanie uczniów na gimnastykę korekcyjną, do

Okulisty.

Zajęcia logopedyczne.

Dostosowanie sprzętu do

wzrostu dzieci.

Rozmowy z rodzicami.

Nauczyciele, wychowawcy

Pielęgniarka, lekarz

Nauczyciel

Wychowawcy

Cały rok  
Rozpoznawanie sytuacji materialnej uczniów Obserwacja ucznia.

Wywiady środowiskowe.

Wizyty domowe.

Konsultacje z pracownikami socjalnymi

MOPS-u.

Wychowawcy, pedagog Cały rok  

 

ZADANIE OGÓLNE: WDRAŻANIE UCZNIÓW DO 

SAMORZĄDNOŚCI

CELE SPOSÓB REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN REALIZACJI UWAGI
Rozwijanie inicjatyw uczniowskich Dzień Samorządności.

Wybór samorządów klasowych.

Wybory do SU, poprzedzone kampanią wyborczą.

Opracowanie ordynacji wyborczej wyboru członków SU.

Udział w Mikołajkowej Akcji pomocy Dzieciom z PDD w Chorzowie- współpraca.

Opiekun SU

Samorząd    

Wychowawcy

Opiekun

SU

Opiekun

SU

21 marca

wrzesień

wg ordynacji

Listopad- grudzień

Cały rok

 
Organizacja życia kulturalnego w szkole Aktywne włączanie się SU w planowanie i organizację imprez i uroczystości szkolnych . Opiekun SU Cały rok  

 

Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły- uczniowie gospodarzami szkoły

Pomoc uczniów klas VI w pełnieniu dyżurów przy sklepiku szkolnym, zejściach do szatni, schodach głównych.

Udział uczniów w dekorowaniu szkoły z okazji świąt.

Dbałość o sale lekcyjne.

Opiekun, SU

Opiekun, SU

Nauczyciel plastyki

Wychowawcy

Wychowawcy, samorząd klasowy

 

 

 

 

Cały rok

 
Podnoszenie prestiżu szkoły w oczach uczniów i społeczności lokalnej

Rozpropagowanie imprez organizowanych w szkole, strona internetowa szkoły,

blogi klasowe.

Opiekun, SU, zespół do spraw promocji, nauczyciel informatyki, nauczyciele Cały rok ŚTM, gazety lokalne, ,,KLEKS’’
Zapoznanie z pracą samorządów lokalnych (np. Rada Miejska) Spotkania z przedstawicielami samorządów lokalnych. Wychowawcy, SU Cały rok SU innych szkół
Wyrabianie poczucia przydatności indywidualnego i grupowego działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej

Pomoc dzieciom naszej szkoły z rodzin ubogich.

Uczestnictwo w ogólnopolskich i regionalnych akcjach pomocy chorym dzieciom.

Opiekun, SU

Cały rok

 

 

 ZADANIE OGÓLNE: ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ

KULTURALNO- ARTYSTYCZNYCH, TECHNICZNYCH I

SPORTOWYCH

CELE SPOSÓB REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN REALIZACJI UWAGI

Doskonalenie umiejętności i wyobraźni twórczej ucznia, stwarzanie mu możliwości form realizacji a także zachęcanie go do promowania samego siebie poprzez:

  1. dbałość o piękno języka mówionego i literackiego poprzez rozwój zainteresowań oraz wspieranie dążeń w realizowaniu się na polu literatury
  2. rozbudzanie zainteresowań sztuką (teatrem, filmem, muzyką malarstwem, poezją) poprzez skłanianie ucznia do aktywnego odbioru i zachęcanie do rozwijania własnych predyspozycji artystycznych
  1. stwarzanie uczniom możliwości realizowania własnych zainteresowań technicznych i medialnych (tworzenie dekoracji, kostiumów, przedmiotów użytkowych, elementy edukacji kulinarnej, komunikacyjnej, medialnej i informatycznej
  1. rozwijanie zainteresowań sportowych , kreowanie umiejętności współdziałania z grupą i stosowania zasady ,,fair play’’

Koło recytatorsko-teatralne

Konkursy recytatorskie

Konkursy czytelnicze

Lekcje biblioteczne

Konkursy recytatorskie

Konkursy literackie

Koło teatralne

Przeglądy teatralne

Chór i zespół wokalny

Przeglądy zespołów wokalnych

Spotkania z artystami – muzykami ( koncerty w szkole)

Koło plastyczne

Dekoracje, wystawy plastyczne

Uczestnictwo w życiu kulturalnym poza szkołą (kino, teatr itp.)

Udział w przeglądach organizowanych przez szkolne i pozaszkolne instytucje kulturalne

Koło plastyczne i teatralne, koło informatyczne

Zajęcia sportowe

Zawody sportowe

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Cały rok

Cały rok

odpowiednio do napływających propozycji konkursów i przeglądów artystycznych

Cały rok

Cały rok