1. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej otrzymają dostęp do dziennika elektronicznego firmy VULCAN, po podaniu wychowawcy adresu e-mailowego.
2. Do chwili całkowitego zastąpienia dokumentacji "papierowej" wersją elektroniczną, informacje tutaj zawarte, mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny, ułatwiający monitorowanie postępów dziecka w nauce.
3. Regularne logowanie rodziców nie zastępuje dotychczasowych kontaktów ze szkołą, czy obecności na wywiadówkach.
4. Oceny i inne informacje w dzienniku internetowym mogą pojawiać się z pewnym opóźnieniem względem wpisów w dzienniku lekcyjnym. Powstałe, ewentualne rozbieżności, nie mogą być przyczyną jakichkolwiek roszczeń ze strony uczniów i ich rodziców, a rozstrzygane będą wyłącznie na podstawie dziennika lekcyjnego, który stanowi podstawową dokumentację szkolną.
5. Podczas logowania, zwłaszcza w miejscach publicznych, takich jak biblioteka szkolna, pracownia komputerowa, kafejka internetowa, itp., nie należy zaznaczać opcji zapamiętywania haseł w przeglądarce internetowej, a przed odejściem od komputera należy koniecznie wylogować się. Szkoła nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne skutki udostępnienia loginów osobom nieuprawnionym.
5. Logując się, należy dokładnie wpisać swój login i hasło. Podczas korzystania z klawiatury numerycznej, należy upewnić się, czy jest włączony klawisz <Num Lock>.

Regulamin wchodzi w życie z dniem  19 listopada 2014r.