STATUT RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IMIENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 199l r. i jej nowelizacji z dnia 11 kwietnia 2007 w szkole działa Rada Rodziców.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. Występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 2. Stanowienie o zasadach wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Rada Rodziców, chcąc wspierać działalność statutową szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

Rozdział I

Nazwa reprezentacji rodziców.

§ 1.

Organem przedstawicielskim rodziców jest Rada Rodziców.

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców.

§ 2.

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
  1. pobudzanie i organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
  3. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

-   znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

-   znajomość regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolny system oceniania”,

-   uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

-   wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły – określanie struktur działania ogółu Rodziców oraz Rady Rodziców,

-   Rada Rodziców opiniuje: statut i inne dokumenty prawa wewnątrzszkolnego,

-   Rada Rodziców opiniuje prace nauczyciela i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego.

Rozdział III

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców.

§ 3.

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców klasy.
 2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” składającą się z 3 osób tak, aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
 3. Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.
 4. Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:
  1. Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz,
  2. Komisję rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.
 5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.
 6. Prezydium Rady Rodziców składa się z 18 do 22 członków tak, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 3 członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
 7. Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób, nie więcej jednak niż z 5 osób. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.
 8. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych Rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.
 9. Zebranie zwołuje przewodniczący lub jego Zastępca.

§ 4.

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok począwszy od miesiąca września do dnia

30 września ostatniego roku kadencji – z uwzględnieniem § 5.

§ 5.

Rodzice biorą udział w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do szkoły.

Rozdział IV

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne.

§ 6.

 1. Uchwałę podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
 2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
 3. Uchwałę są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Walne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców.
 4. Walne zgromadzenie upoważnia przewodniczącego i jego zastępcę do dysponowania środkami finansowymi.

Rozdział V

Wybory do organów Rady Rodziców.

§ 7.

 1. Wybory do Rady Rodziców, (klasowej Rady Rodziców), prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu dwustopniowym i tajnym,
 2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustanie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
 3. Wybrani zostają ci kandydaci, którą, uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
 4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
 5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
 6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
  1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są jawne;
  2. sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym;
  3. sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu organowi);
  4. informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki, ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji;
  5. ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji;
  6. plenarna dyskusja programowa;
  7. uchwalenie wniosków programowo –organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji;
  8. wybory nowych organów Rady Rodziców:

-   ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,

-   przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą.

 1. Walne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia prezydium Rady Rodziców do wyboru spośród siebie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
 2. Wybór przedstawicieli odbywa się w głosowaniu tajnym:
  1. liczba kandydatów nie może być mniejsza niż dwóch,
  2. nad każdym przedstawionym kandydatem głosuje się oddzielnie;
  3. warunkiem wyboru kandydata jest uzyskanie zwykłej większości głosów.

Rozdział VI

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów.

§ 8.

 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
 2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych Rad Rodziców z co najmniej 3 klas, na wniosek dyrektora szkoły, rady, rady pedagogicznej – złożony do prezydium rady.

§ 9.

 1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż I raz na kwartał. Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora szkoły i inne osoby.
 2. Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu rady rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

§ l0.

Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, Rady Rodziców klasy, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 30 osób. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

Rozdział VII

Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców

§ 11.

Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców klasy. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły Prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców klasy. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły Prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

§ 12.

Propozycję planu finansowego na dany rok szkolny przedstawia Skarbnik Rady

Rodziców. Może on zasięgnąć opinii o potrzebach szkoły na dany rok szkolny u dyrektora szkoły lub wychowawców klas. Również dyrektor szkoły może wystąpić do Rady Rodziców ze swoimi propozycjami i potrzebami w zakresie dofinansowania działalności szkoły ze środków Rady Rodziców.

§ 13.

Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków z Funduszu Rady mogą składać:

a) dyrektor szkoły,

b) wychowawcy klas,

c) pedagog szkolny,

d) Rada Klasy,

e) indywidualni rodzice lub prawni opiekunowie,

f) Samorząd Uczniowski,

§ 14.

Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na następujące cele:

 1. pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg,
 2. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyn sportowo-rekreacyjny, z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, Finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.
 3. sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
 4. nagrody rzeczowe dla wyróżniający się uczniów i zespołów artystycznych sportowych,
 5. częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek,
 6. zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo oraz komputerów,
 7. wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców,
 8. zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,
 9. zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu,

10.  zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego,

§ 15.

Środki pochodzące z innych źródeł mogą być wydatkowane na:

 1. dofinansowanie celów ustalonych w § 14,
 2. finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych pracowni, wyposażanie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty biedzące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.
 3. przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej,
 4. lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub w Postaci zakupu akcji,
 5. inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców,
 6. dofinansowanie działalności statutowej szkoły.

§ 16.

Sposób wydatkowania środków Rada Rodziców może w części być zależny od życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające Środki na rzecz Rady Rodziców.

W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

Rozdział VIII

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§ 17.

 1. Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem zatrudnia się pracownika finansowego uznanego za niezbędnego przez prezydium Rady Rodziców. Płace pracownika ustala prezydium Rady Rodziców. Prezydium także opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności zatrudnionego pracownika.
 2. Do ważności każdej operacji bankowej Prezydium Rady upoważnia księgową Rady Rodziców.
 3. Prezydium wyznacza skarbnika Rady Rodziców do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgową.
 4. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów,
 5. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

§ 18.

Komisję Rewizyjną prowadzi kontrolę dokumentów finansowych Rady Rodziców, a w szczególności.

a) kontrolowanie stanu gotówki na koncie Rady Rodziców,

b) kontrolowanie finansów Rady Rodziców na prośbę dyrektora szkoły, lub organu prowadzącego,

c) składanie rocznego sprawozdania z wydatków i realizacji rocznego planu finansowego Rady Rodziców ( Komisja Rewizyjna może korzystać ze sprawozdań przygotowanych przez księgową Rady Rodziców).

Rozdział IX

Postanowienia końcowe.

§ 19.

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium Rady na swoje posiedzenia regulaminowe Dyrektora szkoły oraz w razie potrzeby Samorządu Uczniowskiego. Zebrania mają charakter otwarty i termin oraz godzina wywieszane są na tablicy ogłoszeń każdy zainteresowany rodzic może przyjść na każde zebranie.
 2. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 2, pkt 3, niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną prezydium Rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
 4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożonych zażalenia – prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach .

§ 20.

Członkowie klasowych Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed uływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w Rozdz. IV tego regulaminu.

§ 21.

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr l w Świętochłowicach